Vejle Firma Idræt

- før, nu og i fremtiden
 
Ved et møde i forsamlingsbygningen d. 18. November 1956, 
blev VEJLE FIRMA SPORT stiftet.
 
Initiativet kom fra Dansk Textil Industri, som allerede dengang havde haft firmaidræt i 15 år. Den første bestyrelse bestod af :

Indtil den 6.1 1957 var der tilmeldt 6 klubber, og flere havde tilkendegivet at de ønskede at deltage. Allerede den 30.1.1957 til generalforsamlingen havde 10 klubber indmeldt sig. På repræsentantskabsmødet blev årskontingent fastsat til 20 kr.

Den 1. April 1957 spilledes den første kamp i en turnering som blev spillet på dyrskuepladsen. Omklædningen skete på badeanstalten. Under dyrskuet måtte D.D.B.´s bane i engene benyttes. Allerede dengang begyndte man forhandlingerne med skovudvalget om egne baneanlæg. Ved det den næste generalforsamling d. 31. Oktober 1957 overtog Holger Schmidt fra kommunen formandsposten, da Frode Pedersen rejste fra byen.

I januar 1958 overtog VEJLE FIRMA SPORT B21´s bane i engene og købte samtidig klubhuset for 850 kr.
 
Ved generalforsamlingen i 1959 var 17 klubber, og i 1960 21 klubber, medlem af VFS. D. 6. April 1961 blev Axel Knop valgt som formand, da Holger som samtidig var formand for VFC, ikke ønskede genvalg. D. 25. November 1962 blev Jens Madsen valgt ind i bestyrelsen som kasserer, en post, som han beklædte indtil september 1984.
 
I 1964 var der 45 firmaer med i VFS, repræsenterede ca. 1500 medlemmer.
 
Igen dukkede spørgsmålet om egnede baner op. Man tog kontakt til skovudvalget, da banerne i engene ikke længere kunne stå for den store belastning, de blev udsat for.
 
Den 19.1.1967 fik VFS tilbudt de nuværende baner på Vestbanevej , og hele bestyrelsen var enige om, at man ikke kunne sige nej til tilbuddet. I februar 1967 begyndte man at tale om bygning af et klubhus, og den daværende sekretær E. Juul, påbegyndte sit store arbejde med at skaffe penge til formålet.
 
Til generalforsamlingen d. 6. Marts 1967 havde vejlensiske firmaer allerede skænket 25.000 kr. til byggeriet. På dette tidspunkt er der 65 firmaklubber tilsluttet VFS, med et samlet medlemstal på tæt ved 2500.
 
Den 21.9.67 blev der holdt rejsegilde på det nye klubhus, og VFS er nu fuldt på højde med andre sportsforeninger i byen.
 
I 1968 startede man op med billard – dette gik ikke så godt, og i et par år man lav profil, men i 1971 kom det i gang igen , nu havde man fået plads i Søren Søgård´s billardsalon, hvor man også spillede bordtennis.
 
Det ses af de gamle referater, at man også dengang havde lidt problemer med at få egnede steder at være med de forskellige aktiviteter, og op gennem 70érne sker der ikke så store fornyelser i VFS, man konsoliderer sig efter de store udgifter til klubhus o.lign. i starten af årtiet.
 
I jubilæumsåret 1981 er der 146 klubber med i alt 4611 medlemmer, 3960 herrer og 651 damer.
 
Foråret 1986 sker der igen noget nyt, idet man starter op med skydning. Der er ca. 100 deltagere den første sæson. I 1988 bliver der startet op med dart i Royal´s lokaler.
 
Ved generalforsamlingen i 1988 er der 193 klubber tilsluttet. Der indledes en drøftelse af muligheden for at opføre en VFS-hal, idet foreningen efterhånden har svære problemer med at få afviklet sine aktiviteter på en, for medlemmerne, tilfredsstillende måde. Der er indhentet et projektforslag til ca. 7. mill. kroner. Det er en stor mundfuld, men det viser sig dog snart at det største problem bliver at finde et sted, hvor Vejle Kommune vil støtte os i planerne om at bygge en idrætshal i tilslutning til et baneanlæg. Man kan faktisk kun tilbyde os et sted, hvor der ifølge lokalplanerne skal være et idrætsområde, men det ligger formentlig ca. 5-10 år ude i fremtiden før området må tages i brug. Indtil da må vi nok indstille os på at få det til at gå bedst muligt med de faciliteter, vi kan skaffe os.
 
I 1991 er følgende aktiviteter på programmet : Fodbold, håndbold, skydning, badminton, billard, dart, bordtennis, svømning og bowling.
 
Samme år trådte den nye folkeoplysningslov i kraft, og vi havde håbet at kunne få lidt hjælp til dækning af omkostningerne ved at leje lokaler til de forskellige aktiviteter, og indsendte derfor en ansøgning om medlemstilskud. Vi fik afslag med begrundelsen, at vi ikke har nogen medlemmer, men kun organiserer firmaklubber. Selv om vi fik en flot opbakning fra vores forbundskonsulent, lykkedes det ikke at få afgørelsen ændret, så vi tog konsekvensen og ændrede vores vedtægter, således at vi tegner vore medlemmer direkte. Denne ændring blev vedtaget på generalforsamlingen d. 21. Maj 1991.
 
Vi håber nu, at man vil behandle os ligestillede med byens øvrige foreningsliv, som vi ikke på nogen måde søger at konkurrere med, men gerne vil være et supplement til.
 
Det skal i den forbindelse slås fast, at firmasporten ikke er en organisation for den professionelle konkurrerende idræt.
 
Vores målgruppe er arbejdspladserne , og vores formål er at samle firmaernes medarbejdere og deres familier om en fælles interesser i fremtiden, for at styrke sammenholdet, såvel på arbejdspladsen som i familierne.
 
For at udføre dette arbejde kræves der en god opbakning fra alle interesserede, og vi har da også mange medlemmer, som gør et godt arbejde i de forskellige aktivitetsudvalg, men vi kan altid bruge flere, ligesom vi altid er lydhøre overfor nye ideer og tiltag.
 
Der ligger nogle store udfordringer i tiden fremover. En af de største er at få et samlingssted, hvor vi har plads til at være med de flest mulige af vore aktiviteter, således at familien netop kan SAMLES, uanset hvilke tilbud man ønsker at gøre brug af, i stedet for som nu, hvor vi er nødt til at have aktiviteterne spredt over et stort geografisk område, og ofte ikke kan imødekomme alle vore medlemmers ønsker p.g.a. pladsmangel.
 
For at nå dette mål, appellere vi til såvel myndigheder som erhvervsliv i Vejle, men ikke mindst til vore medlemmer, om den størst mulige opbakning og velvilje. Det, der er lykkedes for andre, kan også lade sig gøre her, blot viljen er der.