Love

(vedtaget på generalforsamling 31.aug 2004)

§ 1 Foreningens navn:
Vejle Firma Idræt. (også kaldet VFI). Stiftet d.18 nov. 1956 

§ 2 Foreningens hjemsted:
Vejle Kommune 

§ 3 Foreningens formål:
Gennem familien og arbejdspladsen at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

§4 Organisationsforhold:
Foreningen er tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Vejle (SIV) samt Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinier.

§5 Medlemsskab:
5.1 Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma, etats- og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Vejle og omegn, samt disses familier.Ved familier forstås: Ægtefælle eller samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har fælles postadresse.Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle idrætsgrene.
5.2 Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.
5.3 Et medlem, der bliver afskediget, kan deltage i firmaets aktiviteter indenfor VFI indtil den pågældende bliver ansat i at andet firma. Medlemmer, der afskediges p.g.a alder , kan fortsætte med at deltage for firmaet.
5.4 Firmaer, foreninger og andre interesseorganisationer i Vejle Kommune uden aktive medlemmer i VFI’s aktiviteter kan, såfremt bestyrelsen finder det acceptabelt, tegne et aspirantmedlemskab. Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde kontingentets størrelse.

§ 6 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen, og træder i kraft ved modtagelse af en bekræftelse heraf.

§ 7 Ordinær Generalforsamling:
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste torsdag i august måned, og indkaldes med min. 14 dages varsel enten via dagspressen eller via foreningens hjemmeside.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
                 
            1) Valg af dirigent
            2) Formandens beretning
            3) Beretning fra udvalgene
            4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
            5) Indkomne forslag
            6) Fastsættelse af kontingent
            7) Godkendelse af næste års budget
            8) Valg i henhold til lovene
            9) Eventuelt

7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før mødet.
7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
7.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal i mødekommes af bestyrelsen senest en måned efter modtagelsen.Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel, vedlagt dagsorden.

§ 8 Afstemninger:
8.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter
8.2 Alle medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
8.3 Kun fremmødte har stemmeret.
8.4 Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det
8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen bekendtgjort henhold til pkt. 7.2.,kan komme til afstemning. Dette gælder dog ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
8.6 Forslag til forhandling og beslutning, kan ikke afgøres under punkt eventuelt.

§ 9 Valg:
9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år
9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af min. 4 og max. 7 medlemmer:
 - Formand- Kasserer- Sekretær- 1 Bestyrelsesmedlem(mer)
9.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand
9.4 På ulige år vælges formand, sekretær og samt evt. 1 bestyrelsesmedlem.På lige år vælges kasserer og samt evt. 3 bestyrelsesmedlemmer
9.5 Generalforsamlingen vælger hvert 2.år suppleanter til bestyrelsen. Disse indtræder i den rækkefølge de valgt
9.6 Generalforsamlingen vælger to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
9.7 Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 10 Bestyrelsen:
10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelses af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden, samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal, herunder formanden, er til stede
10.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen forlange skriftlig afstemning.

§ 11 Øvrige udvalg:
11.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige opgaver.
11.2 Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

§ 12 Medlemspligter:
12.1 Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund’s vedtagne love, vedtægter og retningslinier.
12.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold, at tilstille foreningens kasserer en medlemsfortegnelse. Endvidere ændringer i kontaktadresse omgående meddeles foreningen.
12.3 Medlemmer og klubberne forpligter sig til at anerkende foreningens regler og afgørelser. Disse kan ikke gøres til genstand for retslig forfølgelse.
12.4 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

§ 13 Tegningsret:
13.1 Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
13.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal af bestyrelsen.
13.3 Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hefter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.

§ 14 Kontingent:
14.1 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
14.2 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne d.1 januar.

§ 15 Regnskab og Revision:
15.1 Regnskabsåret går fra 1.Maj til 30 April og skal indeholde driftsregnskab og status. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen
15.2 Revision af regnskab skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.Revisioner skal foretages ud fra god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldt kasse eftersyn.

§ 16 Eksklusion:
16.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel udelukke eller ekskludere medlemmer og klubber, der ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer.
16.2 Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen.Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de også har adgang. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 17 Våbenpåtegning:
17.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtiget til at give orientering til politiet, om fornødent tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
17.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører

§ 18 Vedtægtsændringer:
18.1 Forslag til ændringer af love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer. Til gyldig beslutning om ændringer er et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor nødvendig.
18.2 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af general- forsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i love og vedtægter, som kan nødvendiggøres af offentlige myndigheders eller organisations krav, uden at §18.1., andet punktum behøver at være opfyldt.

§ 19 Foreningens opløsning:
19.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling, stemmer herfor.
19.2 Ved eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.
19.3 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skænkes de til DFIF
19.4 Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.